Taksa notarialna i wykaz dokumentów

Dokumenty

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy do kancelarii dostarczyć dokumenty niezbędne do jego sporządzenia, a także podać informacje precyzujące szczegóły czynności, która ma zostać objęta aktem notarialnym. Wcześniejszy wgląd do dokumentów przyśpieszy proces przygotowania aktu notarialnego.

Poniżej podajemy spis podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. Nie można jednak wykluczyć, że po analizie dokumentów dostarczonych do kancelarii zaistnieje konieczność ich uzupełnienia.

A. Do sporządzenia wszystkich aktów notarialnych konieczne jest podanie danych osobowych (imię/imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, Pesel, numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer dokumentu na podstawie, którego notariusz stwierdza tożsamość osób stawających do aktu – dowodu osobistego lub paszportu). Jeśli strona aktu notarialnego będzie działała przez pełnomocnika prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa.

Ponadto do umów, których przedmiotem jest zbycie (w drodze, między innymi, darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności czy działu spadku):

1. Działki zarówno zabudowanej jak i niezabudowanej:

 • dokument będący podstawą nabycia (przykładowo: akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • odpis księgi wieczystej wydany przez Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w sytuacji, kiedy przedmiotem umowy jest nie są wszystkie działki objęte księgą wieczystą
 • pismo wydane przez Urząd Gminy informujące o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, względnie o braku takiego planu

2. Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • dokument będący podstawą nabycia (przykładowo: akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • odpis księgi wieczystej wydany przez Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego

3. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • odpis księgi wieczystej wydany przez Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta
 • dokument będący podstawą nabycia (przykładowo: akt notarialny, przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni informujące o przysługującym zbywcy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

W przypadku zbycia: działek, lokali, spółdzielczych własnościowych prawo do lokali nabytych w drodze:

 • spadku, względnie zasiedzenia
 • po 1 stycznia 2007 roku: darowizny, czy zniesienia współwłasności wymagane będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, z którego wynikać będzie, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany

W przypadku obciążenia przedmiotu umowy hipotekami należy dostarczyć dokument z banku, z którego będzie wynikał, między innymi, rodzaj hipotek oraz ich wysokość.

Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej – po zawarciu małżeństwa: odpis skrócony aktu małżeństwa.

B. W 2009 roku notariusze uzyskali możliwość sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia (jedynie osób zmarłych po dniu 1 lipca 1984 roku), które są rejestrowane w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Tak Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia zastępuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecni osobiście wszyscy spadkobiercy ustawowi, jeśli spadkobierca pozostawił testament, również testamentowi.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może zostać sporządzony w przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci:

 • zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku względnie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 • został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia
 • zmarły w chwili śmierci nie był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • w skład spadku wchodzi prawo własności nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, względnie inne prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia należy przedłożyć w kancelarii:

 • odpis skrócony aktu zgonu
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (małżonka zmarłego)
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku zmiany nazwiska
 • testament jeśli był spisany
 • dane osobowe (imię/imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, Pesel, numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer dokumentu na podstawie, którego notariusz stwierdza tożsamość osób stawiających do aktu – dowodu osobistego lub paszportu)
 • dokument zawierający numer Pesel zmarłego (przykładowo: zaświadczenie z Wydziału Meldunkowego właściwego Urzędu Gminy informujące o ostatnim miejscu zameldowania zmarłego)

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 23 % przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

Opłaty sądowe i notarialne

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe na podstawie:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych